Gioăng Cao Su Chịu Dầu

Gioăng Cao Su Chịu Dầu
Tên Sản Phẩm  Gioăng Cao Su Chịu Dầu
Kích Thước   Tùy chỉnh theo yêu cầu
Kích thước đã thực hiện

 Øt400 x Øs7

 Øt215 x Øs10

 Øt235 x Øs9

 Øt105 x Øs6

 Øt241 x Øs4,5

 Øt290 x Øs6,5
Nguyên Liệu  Cao su NBR