Cao su khớp nối truyền động và khớp nối mềm (coupling)

Cao su khớp nối truyền động và khớp nối mềm (coupling)

Chuyên làm mới và cải tạo, sửa chữa các khớp nối truyền động của động sơ máu tàu, moteur truyền động và sản xuất các loại khớp nối mềm theo yêu cầu đặt hàng